Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
fax (+48) 91 444 1925

W celu zapewnienia jakości kształcenia  na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania został wprowadzony Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia. Dokonała tego   Komisja ds. Jakości Kształcenia, powołana uchwałą Rady Wydziału nr 195/07/2006 z dnia 4 lipca 2006 r.

Komisja ta uchwałą nr 129/05/2011 Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 12 maja 2011 r. została przekształcona w Wydziałowy Zespół ds. Jakości i Programów Kształcenia. Wydziałową strukturę WSZJK uzupełniają ponadto Kierunkowe Zespoły ds. Jakości i Programów Kształcenia powołane dla wszystkich kierunków studiów realizowanych na WNEiZ oraz Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia.

Aktualny kształt Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia prezentuje Załącznik nr 1 do uchwały nr 89/05/2017 Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 18 maja 2017 r.

Wydziałową strukturę WSZJK uzupełniają ponadto Kierunkowe Zespoły ds. Jakości i Programów Kształcenia powołane dla wszystkich kierunków studiów realizowanych na WNEiZ oraz Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia.

Celem Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia jest:

 1. stałe monitorowanie i podnoszenie jakości kształcenia na WNEiZ,
 2. podniesienie rangi pracy dydaktycznej Wydziału,
 3. tworzenie jednolitych procedur oceny, metod i warunków kształcenia oraz programów studiów uwzględniających systemy stosowane w innych krajach, szczególnie w Unii Europejskiej,
 4. zwiększenie mobilności studentów, w kraju i za granicą,
 5. informowanie społeczeństwa, w szczególności kandydatów na studia, pracodawców oraz administrację państwową i samorządową, o jakości kształcenia i poziomie wykształcenia absolwentów.

Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia obejmuje:

 1. monitorowanie kanonów i standardów akademickich,
 2. ocenę procesu nauczania,
 3. ocenę jakości i warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych,
 4. ocenę dostępności informacji na temat kształcenia,
 5. ocenę mobilności studentów,
 6. ocenę warunków socjalnych studentów,
 7. badanie opinii absolwentów WNEiZ dotyczących przebiegu studiów,
 8. badanie opinii pracodawców o poziomie wykształcenia zatrudnianych absolwentów WNEiZ,
 9. wypracowanie narzędzi służących do realizacji punktów od 1 do 8 i doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia na Wydziale.

Funkcjonujący na WNEiZ Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia rozwija kulturę jakości i ukierunkowanie na jakość we wszystkich podejmowanych działaniach, wykraczających poza obszar dydaktyki. Dotyczy to przede wszystkim przygotowania studentów do pracy naukowej oraz zapewnienia studentom możliwości uczestnictwa w badaniach naukowych prowadzonych przez pracowników Wydziału. Silna rola Wydziału w otoczeniu społeczno–gospodarczym Pomorza Zachodniego oraz stale wzrastający poziom satysfakcji studentów oraz absolwentów są podstawą do dalszego rozwoju oraz realizowanej misji przyjętej przez WNEiZ.


Także: pdf Uchwała Senatu nr 90/2011 z dnia 24 listopada 2011 r.

Jak do nas trafić


mapa wneiz