Szkoła giełdowa
WNEiZ

„Giełda dla średniozaawansowanych” – 13 godzin - kurs dla średniozaawansowanych, w ramach którego omawiane są instrumenty pochodne i certyfikaty turbo notowane na GPW, analiza fundamentalna, w tym case study spółek z wybranych branż, analiza techniczna, a także zaawansowane zagadnienia dotyczące funkcjonowania Giełdy i wpływu otoczenia gospodarczego na GPW.

Program kursu:

1) Instrumenty pochodne i certyfikaty Turbo
     Kontrakty terminowe
 • mechanizm działania kontraktu terminowego
 • dzienny i ostateczny kurs rozliczeniowy
 • depozyt zabezpieczający
 • możliwości wykorzystania kontraktów terminowych
     Opcje giełdowe
 • istota kontraktów opcyjnych
 • czynniki wpływające na cenę opcji
 • sposoby rozliczania opcji
 • zabezpieczanie portfela z wykorzystaniem opcji
     Certyfikaty turbo
 • charakterystyka certyfikatów TURBO
 • poziom finansowania, wartość wewnętrzna, mechanizm bariery
 • przykłady wykorzystania certyfikatów turbo
2) Funkcjonowanie Giełdy
 • Zasady kwalifikacji spółek do segmentów Głównego Rynku i NewConnect
 • Zasady ustalania kursów w notowaniach jednolitych i ciągłych
 • Zlecenia w systemie UTP – rodzaje i zasady realizacji
 • Case study – sesja na GPW (4.02.2004)
 • Animator – rodzaje, funkcje i zasady działania
 • Nowe techniki handlu na rynkach kapitałowych
3) Wpływ otoczenia gospodarczego na Giełdę
 • Produkt krajowy brutto (PKB)
 • Cykl koniunkturalny
 • Zatrudnienie, wynagrodzenia, sprzedaż detaliczna
 • Produkcja przemysłowa i produkcja budowlano-montażowa
 • Wskaźniki wyprzedzające koniunktury dla Polski
 • Koniunktura gospodarcza na świecie
 • Rynki międzynarodowe, a GPW w Warszawie
4) Analiza fundamentalna
 • Trzy wybrane spółki, trzy różne branże – wycena fundamentalna
 • Otoczenie branżowe - charakterystyka
 • Ustalenie czynników wzrostu w prognozach finansowych
 • Kalkulacja kosztu kapitału i średnioważonego kosztu kapitału, rozwinięcie modelu CAPM (Capital Asset Pricing Model)
 • Przeprowadzenie wyceny wybranym modelem dochodowym
 • Wycena porównawcza
 • Wycena spółki – analiza wrażliwości
5) Analiza techniczna
    Świece i ich rodzaje
 • formacje zmiany trendu
 • powstawanie poziomów wsparcia i oporu
 • położenie poziomów zmiany trendu oraz umiejscowienie poziomu stop loss
 • luki cenowe i ich rodzaje
    Formacje zmiany i kontynuacji
 • charakterystyka każdej formacji
 • zachowanie wolumenu obrotu w formacji
 • położenie poziomu wyzwalającego transakcję (trigger) i umiejscowienie poziomów stop loss
    Oscylatory i wskaźniki
 • budowa podstawowych wskaźników i oscylatorów
 • średnia ze wskaźnika i oscylatora oraz jej wykorzystanie
 • różnica między średnią a wskaźnikiem (MACD)
 • dywergencje pozytywne i negatywne
    Teoria portfelowa
 • koncepcja ryzyka oraz miary ryzyka
 • współczynnik korelacji i jego interpretacja
 • model jednowskaźnikowy Sharpe’a oraz model CAPM i jego zastosowanie
 • ocena wyników zarządzania portfelem – tworzenie rankingów


© Uniwersytet Szczeciński. Wszelkie prawa zastrzeżone.