Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
W procesie nauczania, w ramach specjalności nacisk kładzie się na kształcenie i praktyczną aplikację z problematyki  planowania, pozyskiwania,  oceniania, motywowania i kierowania pracownikami oraz rozwój  umiejętności pracy w zespole. Uzupełnione jest to poprzez wiedzę z zakresu funkcjonowania rynku pracy i zarządzania w warunkach zmian bliższego i dalszego otoczenia oraz wiedzę i umiejętności  dotyczące wykorzystania projektów unijnych, obejmujących zarządzanie zasobami ludzkimi.

Absolwent specjalności posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne dotyczące kierowania małymi zespołami pracowniczymi oraz pełnienia samodzielnych funkcji w podstawowych obszarach zarządzania zasobami ludzkimi - pozyskiwania pracowników, tworzenia i stosowania systemów motywowania i oceniania. Posiada wiedzę niezbędną do realizacji projektów unijnych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i ubiegania się  o  dofinansowania  z tego zakresu.  Absolwent potrafi też analizować  i oceniać sytuację na rynku pracy i zmiany w otoczeniu  przedsiębiorstwa.

Absolwent jest przygotowany do zajmowania  stanowisk kierowniczych i specjalistycznych w mniejszych podmiotach gospodarczyh wszystkich typów, m.in.  w zawodach:
  • specjalista ds. kadr
  • specjalista ds. rekruatacji
  • specjalista ds. wynagrodzeń
  • konsultant ds. kariery
  • specjalista w zakresie pozyskiwania i realizacji środków z funduszy unijnych krajowych i regionalnych.
Absolwent może kontynuować naukę na studiach II stopnia na kierunkach związanych z zarządzaniem i ekonomią.Jak do nas trafić


mapa wneiz