Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801

Opis specjalności:

Specjalność BUSINESS MANAGEMENT pozwala zdobyć wiedzę z zakresu nowych i efektywnych sposobów zarządzania przedsiębiorstwem. Prowadzenie działalności gospodarczej w formie przedsiębiorstwa indywidualnego czy korporacji międzynarodowej wymaga pozyskania odpowiednich zasobów, wykorzystania okazji rynkowych a przede wszystkim odpowiedniego zarządzania podmiotem.

Współcześnie zasadniczo zmieniły się warunki prowadzenia biznesu, niezbędne jest zatem określenie, co wpływa na konkurencyjność podmiotu, jak wyznaczyć i zastosować instrumenty konkurencyjności a także jak porównać pozycję konkurencyjną podmiotu z innymi firmami na rynku. Przedsiębiorstwa w poszukiwaniu źródeł trwałej przewagi konkurencyjnej muszą koncentrować się na budowaniu kluczowych kompetencji i zarządzaniu strategicznym, a także określić obszar innowacyjności przedsiębiorstwa.

 

W ramach specjalności BUSINESS MANAGEMENT zostaną omówione nowoczesne formy prowadzenia działalności gospodarczej, od inkubacji pomysłu do jego wdrożenia w realizację (np. przedsiębiorstwa wirtualne, fraktalne sieciowe i inne). Student pozna również współczesne metody i techniki zarządzania przedsiębiorstwem, takie jak m.in.: lean mangement, TBM, TQM, reengineering, benchmarking.

Celem specjalności jest przekazywanie wiedzy na temat nowoczesnych sposobów zarządzania przedsiębiorstwem. Ponadto studia tej specjalności pozwalają zdobyć umiejętności z zakresu prowadzenia działalności podmiotów różnych typów (małych, średnich i dużych), na różną skalę (od lokalnego biznesu do międzynarodowego) na różnych szczeblach zarządzania (od operacyjnego, poprzez taktyczne do strategicznego). Specjalność BUSINESS MANAGEMENT pozwala również zdobyć wiedzę dotyczącą założenia własnej działalności gospodarczej.

Sylwetka absolwenta:
Absolwent specjalności BUSINESS MANAGEMENT będzie posiadać wiedzę o różnych aspektach kierowania przedsiębiorstwem. Będzie umiał zidentyfikować kluczowe kompetencje podmiotu, co pozwoli określić strategię firmy i skutecznie zarządzać przedsiębiorstwem. Student, który ukończy tę specjalność będzie przygotowany do zajmowania stanowisk kierowniczych i samodzielnych zarówno w dużych, jak i małych podmiotach gospodarczych wszystkich typów. Cechować się będzie również umiejętnością wykorzystywania coraz szerszym zbiorem instrumentów oferowanych przez regionalne i krajowe instytucje wsparcia – zdolność pozyskiwania środków unijnych. Poza posiadaniem wymaganych dziś umiejętności menedżerskich, absolwent tej specjalności uzyska wiedzę niezbędną dla szybkiego i skutecznego reagowania na zmiany otoczenia poprzez redefinicję strategii firmy i sposobu zarządzania przedsiębiorstwem, w powiązaniu z zarządzaniem w obszarze nowych technologii.

Absolwenci specjalności BUSINESS MANAGEMENT są przygotowani do pełnienia funkcji:
• przedsiębiorcy w różnych typach przedsiębiorstw i instytucji,
• menedżera w zakresie zarządzania obszarem nowoczesnych technologii (high technology)
• menedżera różnych szczebli zarządzania, 
• kierownika i samodzielnego specjalisty w pionach oraz zespołach odpowiedzialnych za rozwój i zarządzanie przedsiębiorstwem,
• specjalisty w zakresie realizacji i koordynowania wspólnych przedsięwzięć (projektów) między przedsiębiorstwami,
• specjalisty w zakresie tworzenia strategii w przedsiębiorstwie,
• specjalisty w zakresie nowych koncepcji i metod zarządzania przedsiębiorstwem.
• specjalisty w zakresie pozyskiwania środków z funduszy unijnych, krajowych i regionalnych,
• osoby odpowiedzialnej za zarządzanie portfelem projektów w przedsiębiorstwie,
• osoby zarządzającej nowowprowadzanymi wyrobami

Jak do nas trafić


mapa wneiz